ngôn ngữ tiếng Việt | Vietnamese

Thông tin cho phụ huynh và người chăm sóc | Information for parents and carers

  • Học tập tại nhà trong trường hợp trường đóng cửa | Learning from home in case of school closures (Vietnamese, PDF 249KB)
  • Hỗ trợ việc học tập tại nhà của con em quý vị | Supporting your child's learning at home (Vietnamese, PDF 249KB)

Translated resources

  • Giúp con học đọc viết và toán số tại nhà | Helping your child with literacy and numeracy at home (Vietnamese, PDF 3.2MB)
  • Đọc sách với con em quý vị tại nhà | Reading with your child at home (Vietnamese, PDF 71KB)

Toán học rèn luyện trí não | Maths Trains Brains

Dịch vụ thông dịch qua điện thoại | Telephone interpreter service

Call 131 450, tell the operator your language and the school telephone number. They will connect you with an interpreter who will help you with your conversation. This service is free of charge.

Return to top of page Back to top