ภาษาไทย | Thai

ข้อมูลสำหรับบิดามารดาหรือผู้ดูแล | Information for parents and carers

  • การเรียนจากบ้านในกรณีที่โรงเรียนปิด | Learning from home in case of school closures (Thai, PDF 92KB)
  • การสนับสนุนการเรียนของบุตรท่านที่บ้าน | Supporting your child's learning at home (Thai, PDF 118KB)

Translated resources

  • ช่วยเด็กให้เรียนรู้หนังสือและการคำนวณที่บ้าน | Helping your child with literacy and numeracy at home (Thai, PDF 3.2MB)
  • อ่านหนังสือกับลูกที่บ้าน | Reading with your child at home (Thai, PDF 68KB)

คณิิตศาสตร์ ์ ช่่วยฝึึ กสมอง | Maths Trains Brains

บริการล่ามทางโทรศัพท์ | Telephone interpreter service

Call 131 450, tell the operator your language and the school telephone number. They will connect you with an interpreter who will help you with your conversation. This service is free of charge.

Return to top of page Back to top