Thai transcript of AEDC family awareness video

Transcript of Awareness for Families video (3:03)

Narrator

การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลีย

เป็นการสำรวจที่เก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากทั่วประเทศ

โดยทุกๆ สามปีคุณครูจะใช้เครื่องมือในการการวางแผนและสำรวจพัฒนาการ

ของเด็กที่เข้าเรียนในปีแรกตามแบบฉบับของคนในประเทศออสเตรเลีย

การวางแผนพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลีย

จะช่วยประเมินผลพัฒนาการของเด็กในหลายๆ ด้าน

ทั้งในด้านสุขภาพ ความสามารถในการเข้าสังคม วุฒิภาวะทางอารมณ์

การใช้ภาษาและทักษะการเรียนรู้

อีกทั้งทักษะในด้านการสื่อสารและความรู้ทั่วไป

คุณครูจะวัดและประเมินผลเด็กนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล

จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ ในห้องเรียน

การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลียไม่ใช่การทำข้อสอบ

อีกทั้งข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด

จะไม่มีการถูกนำมาใช้ในตอนนี้และในอนาคต

การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลีย

จะช่วยให้ข้อมูลที่สนับสนุนด้านสุขภาพ การศึกษา

รวมทั้งการวางแผนและพัฒนานโยบายชุมชน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจะเน้นถึงการดำเนินการเพื่อให้ผลในทางที่ดี

สำหรับการปรับปรุงพัฒนา ช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลีย

ยังเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางวิชาการทั้งในด้านการอ่านเขียน

และการคำนวณของเด็กปฐมวัยตลอดปีการศึกษา

การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลียสามารถให้ข้อมูลในภาพรวม

เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเด็กปฐมวัยในด้านการเรียนหลายๆ ด้าน

และจะไม่เปิดเผยผลประเมินให้เด็กคนใดคนหนึ่งทราบ

แต่จะใช้เป็นวิธีการให้ข้อมูลเป็นกลุ่ม

การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลียสามารถแสดงผล

การพัฒนาของเด็กเป็นกลุ่ม

ไม่ใช่ตัวบุคคล

รายงานแบ่งออกเป็นระดับโรงเรียน ชุมชน

ระดับรัฐ และระดับประเทศ

โดยรายงานรัฐ ชุมชนและประเทศจะเผยแพร่สู่สาธารณะ

โรงเรียนจะได้รับรายงานสรุป

หลังจากที่ข้อมูลถูกรวบรวมเรียบร้อย

เมื่อจบเทอมแรกของการเรียน โรงเรียนจะให้ข้อมูลของเด็กๆ

ที่เข้าร่วมการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลีย

ถ้าหากคุณไม่ประสงค์ให้ลูกของคุณเข้าร่วมการสำรวจนี้

คุณสามารถติดต่ออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน

ผลการสำรวจของทุกระดับ

จะถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

เรื่องส่วนตัวของเด็กนักเรียนจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย

โรงเรียนจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการวางแผน

ทางด้านสุขภาพและการพัฒนาของเด็ก

การอนุญาตให้คุณครูอนุบาลได้ทำการ

สำรวจพัฒนาการของเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

เพื่อช่วยให้โรงเรียน ชุมชน และรัฐบาลเข้าใจถึง

วิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการพัฒนาของเด็กในช่วงปีแรกของการเรียน

และเพื่อวางแผนที่ดีที่สุดในการสนับสนุนเด็ก ครอบครัว และชุมชน

ยิ่งไปกว่านั้นสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆ

เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ในช่วงเวลานี้

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ของการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของออสเตรเลีย

หรือสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์ใหญ่

และผู้ประสานงานของโรงเรียนได้End of Transcript.

Return to top of page Back to top