Farsi transcript of AEDC family awareness video

Transcript of Awareness for Families video (3:03)

Narrator

سرشماری رشد اولیه استرالیا در سطح ملی, مجموعه ای از اطلاعات در زمینه رشد دوران اولیه کودکی می باشد.

معلمان سند استرالیایی رشد اولیه را برای کودکان سال اول مدرسه, هر سه سال یکبار تکمیل می کنند.

سند استرالیایی رشد اولیه, تکامل کودکان را در زمینه های زیر اندازه گیری می نمایند:

سلامت جسمانی و نیکبودی آنان, صلاحیت اجتماعی, بلوغ عاطفی,

مهارتهای زبان و ادراکی (در سطح مدرسه), مهارتهای ارتباطی و اطلاعات عمومی.

معلمان کودکستان, سند رشد اولیه را در کلاس درس بر اساس مشاهدات خود تکمیل می کنند.

سرشماری AEDC یک آزمون نیست و اطلاعات گردآوری شده اکنون و یا در آینده کاربرد (تحصیلی) نخواهد داشت.

آمارهای AEDC اطلاعاتی را فراهم میکند که به بهداشت, آموزش و پرورش و جامعه کمک می کند.

اطلاعات گردآوری شده آنچه را که خوب کار میکند و آنچه را که باید بهبود یابد را نشان می دهد

تا از کودکان و خانواده های آنان پشتیبانی نماید.

آمارهای AEDC همچنان نموداری از موفقیت تحصیلی در زمینه دانش و حساب

به شیوه اندازه گیری در سالهای مدرسه نشان می دهد.

آمارهای AEDC خلاصه ای از چگونگی رشد کودکان در مدرسه

در زمینه های مختلف فراهم نموده و اطلاعات براساس یک فرد نمی باشد بلکه براساس گروه جمع آوری میشود.

آمارهای AEDC خلاصه ای از رشد کودکان بصورت گروهی فراهم میکند و نه بصورت فردی.

گزارش ها در سطوح مدرسه, در جامعه, در استان, و در سطح ملی در دسترس می باشد.

گزارش های استانی, اجتماعی و ملی در دسترس عموم می باشد.

مدرسه خلاصه اطلاعات گردآوری شده را پس از کامل شدن آن, دریافت می کند.

مدرسه اطلاعات بیشتری درباره شرکت فرزندتان در AEDC تا پایان ترم ۱ به شما ارائه می نماید.

اگر نمی خواهید که معلم این آمارگیری را برای فرزند شما انجام دهد, می توانید با مدیر مدرسه تماس بگیرید.

نتایج آمارگیری AEDC به صورت خلاصه ی درصدی در همه سطوح گزارش میشود.

محرمانه نگهداشتن اطلاعات فردی هر دانش آموز و حریم خصوصی وی محفوظ خواهد ماند.

مدارس باید بتوانند برای سلامتی و رشد کودکان برنامه ریزی کنند.

اجازه دادن به معلمان کودکستان برای شرکت دادن فرزند شما در آمارگیری برای ثبت نتایج, امری حیاتی می باشد.

برای کمک و آشنایی مدارس, جوامع و دولتها به چگونگی حمایت از رشد کودکان در سال اول تحصیل

و برای فراهم کردن بهترین پشتیبانی برای کودکان, خانواده ها و جوامع طرح ریزی نمایند.

امروزه بیش از زمان دیگر, سلامتی و رشد کودکان اولین اولویت به شمار می آید.

برای دسترسی اطلاعات بیشتر, به وب سایت ملی AEDC رجوع کنید.

برای پرسش های بیشتر, شما میتوانید با مدیر و یا مسٔول هماهنگی AEDC در مدرسه تماس بگیرید.

End of Transcript.

Return to top of page Back to top